کالیبراسیون دستگاه بالانس چرخ و تجھیزات ابزار دقیق | پارس بالانس

0

کالیبراسیون دستگاه بالانس در استاندارد ملی کشور‌ ایران به این صورت تعریف شده: کالیبراسیون عبارت می باشد از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و انتخاب واحد سنجش خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تهیه کالیبراسیون دستگاه بالانس در مقایسه با استانداردهای مربوطه میباشد.

کالیبراسیون دستگاه بالانس یعنی اندازه گیری و درستی وسیله اندازه گیری در هم خوانی با مبداء تایید شده میباشد. با دقت به اینکه دستیابی به کیفیت برتر و انجام تست های دقیق از روش انجام آزمون ها و اندازه گیری های مطمئن رخ می دهد لذا انجام مراحل کالیبراسیون دستگاه بالانس در امکانات طبی و آزمایشگاهی اهمیت ویژه ای پیدا می‌نماید.

گرچه به گمان بعضا روند کالیبراسیون باعث به صرف هزینه و زمان می‌گردد البته بایستی دقت داشت که عدم قطعیت اندازه گیری، منجر به تشخیص اشتباه می‌گردد

اهميت کالیبراسیون دستگاه بالانس

 • استانداردهای مديريت اهميت خاصی برای تمام تجهيزات توليد به ويژه تجهيزات اندازه گيری قائل می باشند.
 • دانش از جايی استارت می شود که اندازه گيری شروع می شود.
 • فقط هنگامی که پديده ای را با ارقام بيان کنيم، می توانيم آنرا به طور عملی بررسی کنيم.
 • فارغ از اندازه گيری قابلیت هيچ سیر تکامل پيشرفتی نیست.
 • اقتدار اندازه گيری معيار بسيار خوبی برای تعيين ميزان پيشرفت يک جامعه می باشد.
 • فارغ از اندازه گيری زندگی برای انسان امروزی ميسر نيست.
 • وسيله اندازه گيری صحیح تعیین شود.
 • وسيله اندازه گيری صحیح نصب شود.
 • وسيله اندازه گيری صحیح نگهداری شود.
 • وسيله اندازه گيری صحیح بکار گرفته شود.
 • وسيله اندازه گيری صحیح کاليبره شود.

کالیبراسیون تجھیزات ابزار دقیق

 1. ترموکوپل ها
 2. گیج های دما
 3. گیج های فشار
 4. ترانسمیتر های فشار
 5. ترانسمیترها دما
 6. ترانسمیتر های فلو
 7. ترانسمیترهای سطح
 8. کنترل کردن ولو ها
 9. اکچویتور ها

کالیبراسیون دستگاه بالانس تجھیزات ابزاردقیق یک فعالیت بسیار ظریف و حساس می باشد، چون اکثر امکانات در صنعت های مهم می‌باشند و توجه آن ها در ایجاد محصولی کیفیت بالا نقش بزرگی را داراست. امکانات ابزاردقیق اکثرا در بخش های بسیار حساس یک فرآیند قرار دارند از این رو کالیبراسیون دستگاه بالانس منظم را می بایست در فیلد های صنعتی رعایت نمایند.

عملکرد کالیبراسیون تجھیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یکی ‌از مواقعی بوده که در ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی می بایست به آن دقت کرد. معمولا امکانات پس یک بازه عمل کردن در اندازه گیری درگیر اشتباه می گردند، که برای کارکرد درست فرآیند و سیستم بایستی توجه لازم را برای اندازه گیری داشته باشند.

از این رو می بایست امکانات را برای کالیبره با آزمایشگاه های کالیبره فرستاد و یا این که متخصص کالیبراسیون دستگاه بالانس در محل تجهیز خطای آن را به دست آورده و در ‌صورتی‌ که قابلیت و امکان تهیه و تنظیم و صفر کردن اشتباه را داشته باشد خطای آن را بگیرد. کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق از این رو بسیار مهم و واجب بوده که معمولا امکانات ابزاردقیق در صنعت های متعدد نقش اساسی ایفا می نمایند.

انتخاب شرکت کالیبراسیون

فعلا شرکت هایی که از اداره استاندارد مجوزهای لازم را دارا‌ هستند قابلیت و امکان صادر شدن مدرک کالیبراسیون تایید شده از اداره استاندارد را دارا هستند. دقت نمائید که در صورتی مدرک کالیبراسیون بوسیله شرکت های دیگری که جواز از اداره استاندارد را ندارند صادر گردیده باشد، این مدرک هیچ ارزشی برای اداره استاندارد ندارد. لذا در‌ صورتی ‌که جهت فرآیند رسمی نیاز به تایید اداره استاندارد دارید صددرصد از شرکت ها امکانات آزمایشگاهی گزینه تایید اداره استاندارد مدرک کالیبراسیون اخذ فرمایید.

یکی از مواقعی که هنگام گزینش کمپانی کالیبراسیون دستگاه بالانس مهم است داشتن استاندارد ISO17025 می‌باشد. به کارگیری یک آزمایشگاه دارنده این استاندارد اجباری وجود ندارد، البته معمولا پیشنهاد می شود از آزمایشگاه های دارنده این استاندارد استفاده نمایید. این به این مضمون‌ میباشد که آزمایشگاه کالیبراسیون لازمات ISO را برآورده نموده است و وضعیت فنی و الزامات سیستم مدیریتی را که برای ارائه نتیجه ها آزمایش و کالیبراسیون دارای اعتبار از دید فنی ضروری میباشد را دارا می‌باشد.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-: